logo

Thông báo Khai báo Y Tế năm 2021

Theo chỉ đạo của Ban giám hiệu, Phòng Tổ chức - Hành chính & Quản trị kính gửi các Thầy/Cô trong Trường địa chỉ trang khai báo y tế Online HIAST năm 2021 để triển khai tới cho học sinh, sinh viên và giảng viên.
* Link trang khai báo y tế năm 2021 của HIAST: https://bit.ly/khaibaoytehiast2021