logo

Hướng dẫn sinh viên khóa 13 xem thời khóa biểu mới

- Từ ngày 04/09/2017, sinh viên khóa 13 sẽ được tổ chức học tập theo 02 hình thức :

+ Lớp chuyên ngành  và lớp môn chung.

Danh sách sinh viên ở các lớp môn chung vẫn như trước đây ( sinh viên khóa 13 cần học đủ các các môn chung là : Tin học 1 , GDTC1 , Anh văn 1 và Pháp luật).

Danh sách lớp chuyên ngành được công bố tại bảng thông báo của Phòng Đào tạo ( tại sảnh A). Sinh viên cần sớm xác định lớp chuyên ngành để nắm bắt thời khóa biểu tương ứng.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO